ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOP OP VERPLAATSING

Belangrijke Mededeling:

Helaas bieden wij geen workshops op verplaatsing meer aan. We willen jullie bedanken voor de geweldige ervaringen die we samen hebben gedeeld tijdens onze workshops. Onze focus ligt nu op andere aspecten van ons aanbod.

Blijf onze webshop verkennen voor handgemaakte houten producten en andere creatieve mogelijkheden. Voor verdere vragen staan we tot je beschikking.Algemene voorwaarden - Workshop Pyrografie op Verplaatsing

Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de workshop pyrografie op verplaatsing van Atelier Gigiwood.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van de workshop pyrografie op verplaatsing komt tot stand door het indienen van een e-mail door de opdrachtgever of (potentiële) deelnemers en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Atelier Gigiwood.
1.3 Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de opdrachtgever of deelnemers en Atelier Gigiwood.

Gastvrouw/Gastheer en Deelnemers
2.1 Een kleine attentie wordt verstrekt aan de gastvrouw/gastheer van de workshop.
2.2 De workshop pyrografie op verplaatsing vereist een minimum van 4 deelnemers en een maximum van 8 deelnemers.

Locatie en Voorzieningen
3.1 De gastvrouw/gastheer is verantwoordelijk voor het voorzien van de nodige ruimte waarin iedereen op een veilige manier kan werken.
3.2 Er moet minstens één stopcontact beschikbaar zijn op de locatie voor het gebruik van elektrische pyrografietoestellen.
3.3 De bereikbaarheid van de locatie en parkeermogelijkheden moeten op voorhand duidelijk gecommuniceerd worden.
3.4 Het wordt ten zeerste aangeraden dat Atelier Gigiwood dichtbij de locatie kan parkeren, aangezien er een aanzienlijke hoeveelheid materiaal wordt meegebracht.

Annulering en Verplaatsing
4.1 Atelier Gigiwood behoudt zich het recht voor om de workshop pyrografie op verplaatsing te annuleren in geval van onvoldoende deelnemers. Indien de workshop geen doorgang kan vinden of wordt uitgesteld, zal Atelier Gigiwood de opdrachtgever of deelnemers hiervan op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.2 Atelier Gigiwood behoudt zich het recht voor om de datum van de workshop pyrografie op verplaatsing te wijzigen. De opdrachtgever of deelnemers zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld en krijgen de mogelijkheid om de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 De workshop pyrografie op verplaatsing vindt alleen plaats indien er minimaal 4 deelnemers zijn. Indien er minder deelnemers zijn, kan de workshop niet doorgaan.
4.4 Bij annulering van de inschrijving uiterlijk 5 dagen voor de workshop wordt het voorschot terugbetaald. Annulering binnen 5 dagen voor de workshop resulteert in het niet terugbetalen van het voorschot.

Aansprakelijkheid
5.1 Atelier Gigiwood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers tijdens de workshop pyrografie op verplaatsing.
5.2 Tijdens de workshop pyrografie op verplaatsing worden de veiligheidsvoorschriften duidelijk uiteengezet. Atelier Gigiwood is niet verantwoordelijk voor eventuele gebeurlijke ongevallen of schade die voortvloeien uit het niet naleven van deze veiligheidsvoorschriften.
5.3 De deelnemers dienen de veiligheidsinstructies op te volgen en zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel als gevolg van het niet naleven van deze instructies.

Betaling
6.1 Voor de workshop pyrografie op locatie hanteren wij hetzelfde tarief als de gekozen workshop per persoon.
6.2 De opdrachtgever is verplicht om de betaling voor de workshop tijdig en volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden te voldoen.
6.3 Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan, behoudt Atelier Gigiwood zich het recht voor om de workshop te annuleren.
6.4 Een workshop pyrografie op verplaatsing vereist een minimum van 4 deelnemers.
6.5 Als er op de dag zelf minder dan 4 deelnemers aanwezig zijn, wordt nog steeds het minimumbedrag in rekening gebracht dat overeenkomt met 4 deelnemers.
6.6 Daarnaast geldt er een vaste voorschotkost van €120, die binnen 2 weken na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging dient te worden betaald.

Wijzigingen en Aanpassingen
7.1 Atelier Gigiwood behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. Eventuele wijzigingen of aanpassingen zullen van kracht worden na schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever of deelnemers.

Slotbepalingen
8.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin Atelier Gigiwood is gevestigd.
8.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht.